Polityka prywatności i ustawienia cookie

Polityka Prywatności
portalu internetowego www.proins.pl

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia sposób przetwarzania przez PROINS S.A. danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym dalej "RODO".

I. Informacje ogólne.
1.    Serwis internetowy pod elektronicznym adresem www.proins.pl, zwany dalej "Serwisem", prowadzony jest przez spółkę akcyjną pod firmą PROINS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wapiennej 2, 30-544 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110183, NIP:6792517212, REGON: 351544952, wpłacony kapitał zakładowy 2.363.400,00 zł; tel: 126566210, email: biuro@proins.pl.
2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą Serwisu jest spółka akcyjna PROINS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wapiennej 2, 30-544 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110183, NIP:6792517212, REGON: 351544952, wpłacony kapitał zakładowy 2.363.400,00 zł; tel: 126566210, email: biuro@proins.pl, zwaną dalej "Administratorem".
3.    Serwis przetwarza dane osobowe swoich użytkowników:
1)    poprzez dobrowolnie wprowadzenie przez samych użytkowników odpowiednich informacji w e-formularzach,
2)    automatycznie poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. "ciasteczka").

II. Przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wskazanych w formularzach.
1.    Wysyłanie formularzy kontaktowych odbywa się tylko za Pani/Pana wyraźną zgodą, poprzez zaznaczenie checkbox'a pod formularzem kontaktowym.
2.    Wysyłanie formularzy kontaktowych powoduje, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
3.    Wszystkie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)    wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych i reklamowych,
2)    wykonywania usług marketingu bezpośredniego,
3)    przedstawienia oferty sprzedaży nieruchomości drogą telefoniczną, elektroniczną, bądź w inny sposób,
4)    w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazani faktów,
5)    wykrywania botów i nadużyć w korzystaniu z Serwisu oraz w świadczeniu usług,
6)    zapewnienia prawidłowości działania Serwisu,
7)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony Administratora przed roszczeniami.
4.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
1)    wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO,
2)    konieczność realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zatem: 1/. konieczność zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, 2/. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona Administratora przed roszczeniami, 3/. zabezpieczenie informacji na wpadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
5.    Administrator przetwarzać będzie następujące dane osobowe:
1)    imię i nazwisko,
2)    adres e-mail,
3)    numer telefonu,
4)    informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
6.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jeżeli zażądają od Administratora tych danych osobowych w uprawnionych prawem okolicznościach i w uprawnionej prawem formie.
7.    Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym osobowo, bądź kapitałowo z Administratorem (w tym podmioty z Grupy Proins wg listy zamieszczonej w Serwisie) oraz podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności mogą to być podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na: 1/. pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości, 2/. świadczeniu usług reklamowych, bądź marketingowych, 3/. dokonujących badań i analiz rynku, 4/. zapewniającym obsługę techniczną i informatyczną Serwisu, 5/. świadczącym na rzecz Administratora usługi prawnicze, 6/. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie; Pani/Pana dane nie będą natomiast przekazane odbiorcy w państwie trzecim w rozumieniu RODO, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8.    Jeżeli Pani/Pan uzna, iż naruszono jej/jego prawo do ochrony danych osobowych, w szczególności jeśli uzna Pani/Pan, iż w sposób niezgodny z prawem dokonano przetworzenia jej/jego danych osobowych, bądź w inny sposób naruszono przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzoru; organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, aż do ustania tego celu lub do zgłoszenia sprzeciwu; w żadnym wypadku dane te nie będą dłużej przetwarzane niż przez okres 10 lat od dnia wyrażenia przez Panią/Pana ostatniej zgody na ich przetwarzanie.
11.    Posiada Pani/Pan prawo do:
1)    bycia informowanym o dokonywanych operacjach przetwarzania danych,
2)    dostępu oraz poprawiania, sprostowania bądź uzupełnienia podanych przez siebie danych,
3)    żądania usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym),
4)    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
5)    przenoszenia danych,
6)    wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia, bądź przetwarzania danych,
7)    do tego by nie podlegać profilowaniu,
8)    cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym jednak cofniecie takiej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana przed jej cofnięciem.
12.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; nie jesteście Państwo w żaden sposób zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym zastrzeżeniem, iż:
1)    brak wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. I pkt 3 ppkt 1) niniejszej Polityki Prywatności uniemożliwi Administratorowi świadczenia Państwu usług, o których mowa w ust. II pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności,
2)    brak wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. I pkt. 3 ppkt 2) niniejszej Polityki Prywatności może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
Wyrażenie zgody nie jest też  wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, z tym dodatkowym zastrzeżeniem, iż w razie zamiaru zawarcia przez Panią/Pana z Administratorem umowy nabycia nieruchomości oferowanych przez Administratora do sprzedaży (np. umowy deweloperskiej) podanie imienia i nazwiska będzie wymogiem ustawowym (vide: ustawa prawo o notariacie), a także warunkiem zawarcia przedmiotowej umowy; w takim wypadku brak podania tych danych skutkować będzie niemożliwością zawarcia takiej umowy.

III. Dodatkowe, szczegółowe informacje o plikach Cookies - uzupełnienie informacji, o których mowa w ust. II powyżej.
1.    Serwis korzysta z plików Cookies (tzw. "ciasteczka"), które stanowią także dane osobowe, o których mowa w ust. II niniejszej Polityki Prywatności. Korzystanie z plików Cookies odbywa się za zgodą Użytkownika poprzez zaznaczenie checkbox'a pod formularzem kontaktowym.
2.   Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenia Administratora.
4.    Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5.   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Panią/Pana.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkowników. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies; szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w skrajnych przypadkach wręcz uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu.
8.    Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, w tym podmioty wskazane w ust. II pkt 7 niniejszej Polityki Prywatności; zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
9.    Pliki Cookie s mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10.   W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera.
1.   Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1)    czas nadejścia zapytania,
2)    czas wysłania odpowiedzi,
3)    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
4)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
5)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6)    informacje o przeglądarce Użytkownika,
7)    Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Serwisu.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem na którym zapisany jest Serwis oraz utrzymania i administrowania Serwisem.

V. Zarządzanie plikami Cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.   Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
2.    W celu zarządzania ustawieniami Cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Ustawienia Cookies w przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność"; specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności, albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Ustawienia Cookies w przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania..."; oprócz możliwości czyszczenia plików Cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Ustawienia Cookies w przeglądarce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania..."; oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików Cookies, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Ustawienia Cookies wprzeglądarce Apple Safari
W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność"; znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików Cookies.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych powyższe funkcje mogą być obsługiwane w inny sposób; dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Pani/Pana urządzenia mobilnego.